هوش تجاری چیست؟

هوش تجاری چیست؟

هوش تجاری (BI )که با نام سیســــتم هوش کســــــــب و کار نیز از آن یاد میشود، نوعی از سیستم هاي اطلاعات سازمانی مبتنی بر سطوح سازمان است که مدیران میانی و ارشــد را در تحلیل وضـعیت کنونی و همچنین پیش بینی آینده ســـازمان بر اســـاس داده هاي موجود در سازمان یاری می رساند. با استفاده از این سیستم، سازمان دارای هوشـی خواهد بود که مدیریت آن را در تحلیل و پیش بینـــــی آینده در قالب نشـــــان دادن فرصت ها و تهدیدهاي ســـــازمان، یاري خواهد کرد. به بیان ســاده، با توجه به آنکه داده و اطلاعات نقشــــی اساسی در سازمانهاي امروز دارند، سیســـــتم هوش تجاري(BI)، سیستمی است که داده هاي سازمان را به اطلاعات تبدیل کـرده و آن اطلاعات را به زبان ساده تفســــــیر نموده و در اختیار تصــــــمیم گیرندگان آن قرار می دهد.تکـنولوژی هوش تجاری همچــنــین شامل نرم افزارهاي بصــری سازی داده برای طراحی نمودارها و ســـــایر داده نمایی ها و ابزارهایی برای سـاخت انواع داشبوردها می شود. بــــرنامه های هوش تجاری همچنین مـیتوانند تـرکیبــی از انواع تجــزیه و تحلیل پیشـــرفته را ارائه دهند، مانند داده کاوی، تحلیل های پیشــــگویانه، متن کاوی، تحلیلهای آماری و تحلیل کلان داده ها. در بسیاری از موارد، پروژه های تجزیه و تحلیل پیشــــــرفته در قالب تیمهای جداگانه ای از کارشـــناســــان داده، متخصـصــین آمار، مدل سازان و سایر متخصصین تحلیل، رهبری، مدیریت و انجام می شـوند، در حالی که تیم هوش تجاری بیشتر بر پرس جو ها ( Query ) و تحلیل هاي داده هاي کســــب و کار نظارت می کند.

 

هوش تجاری در سازمان

امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که استفاده از سامانه هوش تجاری (BI) می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان‌ها متمایز نماید.

این راه‌حل این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد تا با به‌کارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره‌برداری نمایند. این راه امکان درک بهتر تقاضاها و نیازمندی‌های مشتریان و مدیریت ارتباط با آنان را میسر می‌سازد. این راه‌حل این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را حس کنند.

در حال حاضر سازمان‌های پیشتاز در جهان صحبت از ERP ، CRM و … نمی‌کنند بلکه رویکرد آن‌ها به سمت BI رفته است. سازمان‌ها به دنبال بهینه‌سازی فرآیندها از طریق ارزیابی و بهبود عملکرد خود و زیرمجموعه‌های وابسته به خود می‌باشند.

افزایش کارایی عملکرد آنچه سرمایه‌گذاری شده، اهمیت بیشتری پیداکرده است. در عصر اطلاعات، سازمانی که اطلاعات صحیح در اختیار دارد، دارای قدرت می‌باشد.

هر سازمان و شرکتی که از این قدرت  بهره‌مند باشد، در صنعت و حرفه خود در مقایسه با رقبا از جایگاه متمایزی برخوردار می‌گردد. سازمان‌ها و شرکت‌ها، با سرعت حرکت و تغییر می‌کنند. اخذ اطلاعات صحیح در زمان صحیح اساس و پایه این سازمان‌ها است.

در سازمانی که BI در آن بکار گرفته می‌شود، مدیران می‌توانند اطلاعات هزینه‌ها را از داخل سازمان استخراج نمایند و بدانند که هزینه‌ها چه هستند و تصمیم‌هایی برای کاهش و حذف آن‌ها بگیرند. تغییرات آینده را پیش‌بینی کنند و برای مسائل خود راه‌حلی مناسب داشته باشند.

سرانجام، سایر اطلاعات مدیریتی برای تصمیم‌گیری در سازمان‌ها نیز وجود دارد که نیاز به تحلیلی برای تصمیم‌گیری دارد، مثل اطلاعاتی در حوزه مأموریت اصلی سازمان، اطلاعات منابع انسانی، اطلاعات تولید و ساخت، اطلاعات خدمات ارائه‌شده، فروش و …

تکنولوژی BI راه‌حلی برای به‌کارگیری این اطلاعات و ایجاد هوشمندی در مدیران می‌باشد که آگاهانه تصمیم‌گیری نمایند و تصمیم آنان مبنی بر واقعیات و درک آگاهانه آنان از تغییرات فعلی و آتی و استفاده از سوابق در سازمان باشد.

سازمان‌ها در جستجوی روش‌هایی ساده، برای دستیابی به اطلاعات کلیدی از میان حجم انبوهی از اطلاعات بوده تا با تحلیل آن‌ها، عملکرد سازمان را اندازه‌گیری و با اتخاذ تصمیمات مناسب و به‌موقع افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سازمان را برنامه‌ریزی نمایند.

سامانه هوش تجاری و داشبورد مدیریتی سان، سامانه‌ی مدیریتی جامع است که به‌منظور تسهیل در گزارش‌ KPI سازمان‌ها مبتنی بر هوش تجاری ساخته‌شده است. عملیات درون این سامانه شامل تحلیل داده‌ها، استخراج KPI سازمان، یکپارچه‌سازی اطلاعات و نمودارهای مدیریتی است.