داستان موفقیت گروه تولیدی کرمان خودرو

شرکت کاوش مفتخر بوده است از آذرماه سال 95 پروژه سامانه هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم گیری را در یکی از شرکت های گروه کرمان خودرو، با نام نگین بم به صورت پایلوت شروع نماید. شرکت نگین بم یکی از شرکتهای گروه می باشد که رنگ خودرو های این گروه را تولید می نماید. خوشبختانه این شرکت توانست نسخه اولیه این سامانه را در اواخر سال 95 در شرکت نگین بم به پایان برساند.

شرکت کاوش مفتخر بوده است از آذرماه سال 95 پروژه سامانه هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم گیری را در یکی از شرکت های گروه کرمان خودرو، با نام نگین بم به صورت پایلوت شروع نماید. شرکت نگین بم یکی از شرکتهای گروه می باشد که رنگ خودرو های این گروه را تولید می نماید. خوشبختانه این شرکت توانست نسخه اولیه این سامانه را در اواخر سال 95 در شرکت نگین بم به پایان برساند.

موفقیت این شرکت در طراحی و پیاده سازی سامانه هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم گیری شرکت نگین بم، باعث ایجاد انگیزه بیشتر در بدنه مدیریتی آن مجموعه معظم برای توسعه سامانه های هوش تجاری گردید و در حال حاضر، این شرکت در حال پیاده سازی سامانه در یکی دیگر از شرکتهای گروه با نام شرکت مهندسی کادک که تامین کننده قطعات داخلی گروه است، می باشد.