داستان موفقیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

  در سال 1383 به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی، کاهش تصدی‌ها و تقویت امور راهبردی مدیریت حمل و نقل کشور و با هدف مدیریت متمرکز در زمینه زیر ساخت‌های حمل ونقل، به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و مصوبه جلسه هیأت وزیران تأسیس شد. این شرکت با تجمیع سه معاونت وزارتی شامل: معاونت ساخت و توسعه راه ها، معاونت ساخت و توسعه راه‌ آهن، معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه‌ها و همچنین اداره کل ساختمان‌ آزادراه ها و شرکت تأمین ماشین آلات شکل گرفت تا برنامه ریزی، طراحی و ایجاد زیربناهای حمل ونقل کشور در یک مجموعه واحد انجام شود.

  در سال 1383 به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی، کاهش تصدی‌ها و تقویت امور راهبردی مدیریت حمل و نقل کشور و با هدف مدیریت متمرکز در زمینه زیر ساخت‌های حمل ونقل، به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و مصوبه جلسه هیأت وزیران تأسیس شد. این شرکت با تجمیع سه معاونت وزارتی شامل: معاونت ساخت و توسعه راه ها، معاونت ساخت و توسعه راه‌ آهن، معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه‌ها و همچنین اداره کل ساختمان‌ آزادراه ها و شرکت تأمین ماشین آلات شکل گرفت تا برنامه ریزی، طراحی و ایجاد زیربناهای حمل ونقل کشور در یک مجموعه واحد انجام شود.

با توجه به پروژه محور بودن این شرکت و داشتن بالغ بر 180 طرح و 1200 پروژه در نقاط مختلف جغرافیایی، در یک دهه اخیر چندین پروژه نرم افزاری با رویکرد مدیریت پروژه اجرا گردیده که متاسفانه هیچ کدام از پروژه ها نتوانسته بود مراحل اجرایی خود را به طور کامل طی نماید.

شرکت کاوش مفتخر بود از آبان ماه سال 1395 به عنوان پیمانکار نرم افزار تحت وب کنترل پروژه و سامانه هوش تجاری مدیریت سبد پروژه ها در خدمت این سازمان بوده و با زحمات شبانه روزی مهندسی این شرکت و مهندسین دفتر مدیریت پروژه های آن شرکت، مسیر چند ساله را در طی چند ماه به سرانجام رسانده و از ابتدای سال 96 تا کنون بهره برداری اولیه در سطح کشور از این سامانه صورت گرفته و روز به روز با توجه به عنایت و توجه مدیران ارشد این شرکت به سامانه، در حال توسعه یافتن است.