داشبورد مدیریت گوشت گرم  شرکت پشتیبانی امور دام کشور راه اندازی شد

نهایی سازی داشبورد مدیریت گوشت گرم در شرکت پشتيبانی امور دام کشور

پس از برگزاري جلسات اوليه با واحد توزيع فرآورده هاي شرکت پشتيباني امور دام (مديريت جناب آقاي مهندس جعفري)، به منظور پایش و کنترل روند واردات تا عرضه گوشت گرم ؛اين شرکت به طراحي و پياده سازي داشبورد مدیریت و سامانه هوش تجاری مربوط به اين واحد نمود و در جلسه اي با حضور تيم اين واحد نرم افزار هوش تجاری تهيه شده، ارائه گرديد.
به گفته سرکار خانم مهندس حجتي، کارشناس ارشد تحليل شرکت مبتکران سيستم کاوش، با توجه به رسالت اين واحد مبني بر نظارت بر واردات و توزيع گوشت گرم در سطح کل کشور، زنجيره مذکور در طراحي داشبورد مديريتي گوشت گرم در نظر گرفته شد تا بتواند نقش بسيار پررنگي در تصميم سازي مديران اين واحد و نظارت برکلیه فعالیت مربوط به این حوزه  داشته باشد.