انعقاد قرارداد و شروع پروژه سامانه هوش تجاری در شرکت فومن شیمی

شرکت مبتکران سیستم کاوش در اواخر مرداد ماه 97 بعد از برگزاری جلسات با مدیران شرکت فومن شیمی (شامل سه شرکت اصلی فومن شیمی، کاسپین، دقیق شیمی) که موجب انعقاد قرار گردید، فعالیت خود برای طراحی و را‌ه‌اندازی سامانه هوش تجاری و پشتیبانی تصمیم‌گیری را آغاز کرد. این سامانه شامل داشبوردهای فروش و خزانه خواهد بود.